PROMOTION &ACTIVITY

"ชีวิตเปี่ยมสุข" กับ พระพยอม กลฺยาโณ

  • 17 ม.ค. 62
  • ชั้น 2 หน้า “The Hall” Convention Center
       วันพฤหัสบดีที่ 17 ม.ค. 62 ขอเชิญเหล่ากัลยาณมิตรทุกท่าน ร่วมรับฟังบรรยายธรรม เพื่อเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตประจำวัน กับพระราชธรรมนิเทศ (พระพยอม กลฺยาโณ) วัดสวนแก้ว จ.นนทบุรี ในกิจกรรม "ชีวิตเปี่ยมสุข" ในงานเปิดรับบริจาค เสื้อผ้า เครื่องใช้ไฟฟ้า สิ่งของเหลือใช้ ฯลฯ เพื่อนำบริจาคให้แก่ผู้ยากไร้  และซื้อสินค้าเกษตรคุณภาพจากมูลนิธิวัดสวนแก้ว ตั้งแต่เวลา 13.30 น. เป็นต้นไป บริเวณชั้น 2 หน้า "The Hall" Convention Center 

สำรองที่นั่งฟรี โทร. 0-3580-1919 ต่อ 116,127

สำรองที่นั่งออนไลน์ฟรี!! : https://goo.gl/forms/W9UfGnflaIIUHAAt1