PROMOTION &ACTIVITY

"ชีวิตเปี่ยมสุข" โดยพระอลงกต ติกฺขปญฺโญ

  • 21 มี.ค. 62
  • ชั้น 2 หน้า Food Park
        21 มี.ค. 62 นี้..ขอเชิญเหล่ากัลยาณมิตรทุกท่าน ร่วมรับฟังบรรยายธรรม ในหัวข้อ "เป็นผู้ให้แล้วได้อะไร" กับกิจกรรม "ชีวิตเปี่ยมสุข" โดยพระราชวิสุทธิประชานาถ (เจ้าคุณอลงกต ติกฺขปญฺโญ) วัดพระบาทน้ำพุ จังหวัดลพบุรี พร้อมเปิดรับบริจาคสิ่งของสำหรับผู้ป่วย อาทิ แป้ง, สบู่, ผ้าเช็ดตัว, อุปกรณ์การรักษาพยาบาล, ข้าวสาร, อาหารแห้ง, นมผง และสิ่งของจำเป็นอื่นๆ หรือทุนทรัพย์ (เนื่องจากผู้ป่วยมีภูมิคุ้มกันต่ำขอความกรุณาบริจาคเฉพาะของใหม่เท่านั้น) และเลือกซื้อสินค้าเกษตรคุณภาพจากมูลนิธิวัดสวนแก้ว ตั้งแต่เวลา 13.30 น. เป็นต้นไป บริเวณชั้น 2 หน้า Food Park อยุธยาซิตี้พาร์ค

สำรองที่นั่งฟรี โทร. 0-3580-1919 ต่อ 116,127

สำรองที่นั่งออนไลน์ฟรี : https://goo.gl/forms/R2r1dJ8DybfN2ISO2