PROMOTION &ACTIVITY

เล่น...เรียน...รู้ ในโครงการ "ของเล่นภูมิปัญญาไทย" (อพวช.)

  • 1 - 10 มิ.ย. 61
  • ชั้น 2 IT PARK
       1 - 10 มิ.ย. 61 เชิญน้องๆมาสนุกกับโครงการ "ของเล่นภูมิปัญญาไทย" อยุธยาซิตี้พาร์ค ร่วมกับองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) ได้เรียนรู้กับนิทรรศการของเล่นไทยๆ และสนุกกับกิจกรรมทางวิทยาศาสตร์

**ถ้าเข้าชมเป็นหมู่คณะ จองวันและเวลาเข้าชมได้ที่ (083-609-9469 ปอ  085-422-6759 เบญ)

ชั้น 2 IT PARK