PROMOTION &ACTIVITY

ชีวิตเปี่ยมสุข กับ หลวงปู่เยื้อน

  • 16 พฤศจิกายน 2560
  • ชั้น 2 “The Hall” Convention Center
“จิตของเรานั้น ถ้าเราทำความสงบอยู่จริงๆ เว้นขาดจากการนึกคิดซึ่งเป็นการเคลื่อนไหวของจิต... แม้แต่น้องที่สุดเสีย ให้ได้จริงๆ ตัวแท้ของมันจะปรากฎออกมา...เป็นความว่าง แล้วเราก็จะพบว่า มันเป็นสิ่งที่ปราศจากรูป...” หลักธรรมของหลวงปู่ดูลย์ อตุโล ที่ หลวงพ่อเยื้อน ขันติพโล  วัดเขาศาลาอตุลฐานะจาโร จ.สุรินทร์ ได้นำมาสอนให้กับกัลยาณมิตรที่ร่วมกิจกรรม “ชีวิตเปี่ยมสุข” ประจำเดือนพฤศจิกายน 2560 ที่ชั้น 2 “The Hall” Convention Center

PHOTO GALLERY