PROMOTION &ACTIVITY

“ทำบุญประจำปี” 2560

  • 14 ธันวาคม 2560
  • ชั้น 2 หน้า “The Hall” Convention Center
อยุธยาซิตี้พาร์ค จัดพิธี “ทำบุญประจำปี” โดยได้รับเกียรติจากคุณณรงค์ ด่านชัยวิโรจน์ นายกเทศมนตรีเมืองอโยธยา เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วย คุณปราณี ด่านชัยวิโรจน์ กรรมการอำนวยการ อยุธยาซิตี้พาร์ค, พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร, เจ้าหน้าที่ และร้านค้า ภายในศูนย์การอยุธยาซิตี้พาร์ค เพื่อเสริมสร้างความเป็นศิริมงคลให้แก่องค์กร ผู้บริหาร และเป็นขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติงานของพนักงานต่อไป

PHOTO GALLERY