PROMOTION &ACTIVITY

“ชีวิตเปี่ยมสุข” กับ พระใบฎีกา อรรถพล อนุจารี

  • 21 ธันวาคม 2560
  • ชั้น 2 “The Hall” Convention Center
       “ธรรมะคือธรรมชาติ ศีล 5 ไม่ใช่เรื่องยาก เพียงให้ละเว้นซึ่งเป็นพื้นฐานของการเป็นมนุษย์ ถ้าผิดศีล ภัยพิบัติจะมาถึงตัว สิ่งใดที่ทำแล้ว เราไม่เดือดร้อน คนอื่นไม่เดือดร้อน นั่นคือความดี” หลักธรรมของกับพระใบฎีกา อรรถพล อนุจารี วัดสิงห์ จ.ปทุมธานี ได้นำมาสอนให้กับกัลยาณมิตรที่ร่วมกิจกรรม “ชีวิตเปี่ยมสุข” ประจำเดือนธันวาคม 2560 ที่ชั้น 2 “The Hall” Convention Center

PHOTO GALLERY