PROMOTION &ACTIVITY

รายชื่อร้านค้าต่างๆ ยังไม่เปิดให้บริการภายในศูนย์การค้าฯ

  • จนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลง
  • ศูนย์การค้าอยุธยาซิตี้พาร์ค
#ยกเว้น..กลุ่มร้านค้าบ้างประเภทที่ยังปิดให้บริการตามประกาศจากทางรัฐบาล ดังนี้

• พื้นที่จัดกิจกรรม
• ตู้เกม
• ฟิตเนส
• ห้องประชุม, ฮอลล์, สถานที่จัดนิทรรศการ
• โรงเรียนกวดวิชา
•  ร้านสัก


**ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้**