PROMOTION &ACTIVITY

"ชีวิตเปี่ยมสุข" โดย..พระราชธรรมนิเทศ (พระพยอม กลฺยาโณ)

  • 16 ก.ค. 63
  • ชั้น 2 ข้าง Sizzler
       ศูนย์การค้าอยุธยาซิตี้พาร์ค #เปิดรับบริจาค เสื้อผ้า เครื่องใช้ไฟฟ้า สิ่งของเหลือใช้ ฯลฯ เพื่อนำบริจาคให้แก่ผู้ยากไร้ ภายในกิจกรรม "ชีวิตเปี่ยมสุข" เชิญทุกท่านร่วมฟังธรรม..ฟรี!! ในหัวข้อ "ธรรมะสร้างกำลังใจหลังโควิด-19 รูปแบบ New Normal" บรรยายโดย พระราชธรรมนิเทศ (พระพยอม กลฺยาโณ) วัดสวนแก้ว จ.นนทบุรี และเลือกซื้อสินค้าเกษตรคุณภาพจากมูลนิธิวัดสวนแก้ว ในวันพฤหัสบดีที่ 16 ก.ค. 63 ตั้งแต่เวลา 13.30 - 15.30 น. ที่ชั้น 2 ข้าง Sizzler ศูนย์การค้าอยุธยาซิตี้พาร์ค

สำรองที่นั่งฟรี โทร. 0-3580-1919 ต่อ 116

สำรองที่นั่งออนไลน์
https://forms.gle/ePt44JRp6Rw5Puiw6