PROMOTION &ACTIVITY

ตารางบริจาคโลหิต "อยุธยาซิตี้พาร์ค..รวมใจให้ชีวิต" ประจำปี 2567

  • ตารางประจำปี 2567
  • ชั้น 2 ข้าง Sizzler
ตารางบริจาคโลหิต ต่อชีวิตเพื่อนมนุษย์ "อยุธยาซิตี้พาร์ค..รวมใจให้ชีวิต" ประจำปี 2567
เวลา 10.00 - 14.00 น. ชั้น 2 ข้าง Sizzler ศูนย์การค้าอยุธยาซิตี้พาร์ค