PROMOTION &ACTIVITY

กล่องน้ำใจ จากคนไทย ‘BOX บุญ’ หน้ากากอนามัยทางการแพทย์

  • วันนี้ - 31 ต.ค. 64
  • ชั้น 1 เคาน์เตอร์ประชาสัมพันธ์
       ศูนย์การค้าอยธยาซิตี้พาร์ค ร่วมกับไปรษณีย์ไทย ชวนคนไทยร่วมเปลี่ยน กล่อง/ ซองที่ไม่ใช้แล้ว เป็น กล่องน้ำใจ จากคนไทย ‘BOX บุญ’ หน้ากากอนามัยทางการแพทย์ เพื่อส่งมอบ ความห่วงใย แก่โรงพยาบาลทั่วประเทศ ส่งต่อกล่อง ซองไม่ใช้แล้ว

ร่วมบริจาคได้ตั้งแต่วันนี้ - 31 ตุลาคม 2564 บริเวณ ชั้น 1 เคาน์เตอร์ประชาสัมพันธ์ ศูนย์การค้าอยุธยาซิตี้พาร์ค