PROMOTION &ACTIVITY

พระบรมสารีริกธาตุ อัญเชิญจากประเทศศรีลังกา เนื่องในวันวิสาขบูชา

  • 20 - 31 พ.ค. 67
  • ชั้น 2 ข้าง Sizzler

ศูนย์การค้าอยุธยาซิตี้พาร์ค ขอเชิญศาสนิกชนร่วมสักการะ พระบรมสารีริกธาตุ
อัญเชิญจากประเทศศรีลังกา เนื่องในวันวิสาขบูชา

ระหว่างวันที่ ๒๐ - ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๗

และในวันที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๖๗ (วันวิสาขบูชา)
ร่วมเวียนเทียนรอบพระบรมสารีริกธาตุ เพื่อเป็นพุทธบูชา

บริเวณ ชั้น 2 ข้าง Sizzler ศูนย์การค้าอยุธยาซิตี้พาร์ค

PHOTO GALLERY