PROMOTION &ACTIVITY

แถลงข่าวประมูลหมายเลขทะเบียนรถ

  • 18 มกราคม 2562
  • ชั้น 2 หน้า “The Hall” Convention Center
       ดร.สุจินต์ ไชยชุมศักดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นประธานแถลงข่าวประมูลหมายเลขทะเบียนรถ ครั้งที่ 10 หมวดอักษร “กย”  กำหนดจัดให้มีการประมูลหมายเลขทะเบียนรถ ในวันเสาร์ที่ 26 และวันอาทิตย์ที่ 27 ม.ค. 2562 ณ ชั้น 2 "The Hall" Convention Center ศูนย์การค้าอยุธยาซิตี้พาร์ค 

PHOTO GALLERY