PROMOTION &ACTIVITY

โครงการฝึกอบรบ หัวข้อ "เทคนิคการเพ่ิมประสิทธิภาพการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 และนวทางปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ การฝึกอบรมค่าเช่าบ้าน"

  • 15 กรกฎาคม 2562
  • ชั้น 2 “The Hall” Convention Center
       คุณนิวัฒน์ ภาตะนันท์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เปิดงาน โครงการฝึกอบรบ หัวข้อ "เทคนิคการเพ่ิมประสิทธิภาพการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 และนวทางปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ การฝึกอบรมค่าเช่าบ้าน" สำหรับบุคลากรขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2562

ชั้น 2 The Hall Convention Center ศูนย์การค้าอยุธยาซิตี้พาร์ค

PHOTO GALLERY