PROMOTION &ACTIVITY

มอบสิ่งของ (ถุงยังชีพ) ตามโครงการ "หนึ่งใจ...ช่วยเหลือผู้ประสบภัย"

  • 18 ตุลาคม 2564
  • จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
       สมาคมสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ มูลนิธิมิราเคิล ออฟไลฟ์ และศูนย์การค้าอยุธยาซิตี้พาร์ค ส่งความห่วงใยช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยจังหวัดพระนครศรีอยุธยา มอบสิ่งของ (ถุงยังชีพ) ตามโครงการ "หนึ่งใจ...ช่วยเหลือผู้ประสบภัย" จำนวน 500 ชุด พร้อมน้ำดื่มอยุธยาซิตี้พาร์ค จำนวน 6,000 ขวด แจกจ่ายให้กับประชาชนที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่เขตตำบลไทรน้อย อำเภอบางบาล, ตำบลบ้านแพน อำเภอเสนา, ชุมชนมัสยิดดารุชชุนนะห์ ตำบลภูเขาทอง อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

       โดยมี ร้อยตำรวจโท ดร.มนัส โนนุช ประธานกรรมการมูลนิธิมิราเคิล ออฟไลฟ์ และรองประธานสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ เป็นประธาน พร้อมด้วย คุณสมทรง พันธ์เจริญวรกุล นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา คุณสมยศ เกษสุวรรณ นายอำเภอบางบาล พลตำรวจตรี นราเดช ทิพย์รักษ์ ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดพระนครศรีอยุธยา พันโท เอกราช กล้วยเครือ ผู้บังคับการกองพันทหารม้าที่ 24 กรมรักษาทหารม้าที่ 5 รักษาพระองค์ คุณปภาวี ด่านชัยวิโรจน์ ผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ศูนย์การค้าอยุธยาซิตี้พาร์ค ดร.สมพล รัชตพิมลชัย ประธานเจ้าหน้าที่บริหารการตลาด ศูนย์การค้าอยุธยาซิตี้พาร์ค คณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ศูนย์การค้าฯ ร่วมด้วย

PHOTO GALLERY