PROMOTION &ACTIVITY

ร่วมส่งต่อกำลังใจแก่ผู้ประสบอุทกภัย ในพื้นอำเภอบางบาลและอำเภอเสนา

  • 19 ตุลาคม 2564
  • จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
       เมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2564 เจ้าประคุณ สมเด็จพระมหาธีราจารย์ กรรมการมหาเถรสมาคม เจ้าอาวาสวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม, ประธาน อ.ป.ก. ประธานสำนักงานกำกับดูแลพระธรรมทูตไปต่างประเทศ ในฐานะประธานคณะกรรมการฝ่ายสาธารณสงเคราะห์ ของมหาเถรสมาคม พระธรรมรัตนมงคล จจ.พระนครศรีอยุธยา พระราชธีราภรณ์ รจภ. 2 พระเมธีวราภรณ์ รจจ.อยุธยา พระปริยัตยานุกูล เลข.จภ.2 พร้อมพระสังฆาธิการ ร่วมกับ กระทรวงวัฒนธรรม โดย นางยุพา ทวีวัฒนะกิจบวร ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม นางสาวนุชนาถ ประทีบธีรานันต์ รอง ผวจ.พระนครศรีอยุธยา  นางสมทรง พันธ์เจริญวรกุล นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา นางจุรีพร ขันตี วัฒนธรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา นายประดับ โพธิกาญจนวัตร พศจ.พระนครศรีอยุธยา นายอำเภอบางบาล ปลัดอำเภอเสนา รศ.ดร.ชูสิทธิ์ ประดับเพ็ชร์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา และดร.สมพล รัชตพิมลชัย ประธานเจ้าหน้าที่บริหารการตลาด ศูนย์การค้าอยุธยาซิตี้พาร์ค เป็นผู้แทนร่วมมอบน้ำดื่มอยุธยาซิตี้พาร์ค จำนวน 3,600 ขวด เดินทางลงพื้นถวายกัปปิยภัณฑ์ เครื่องสมณบริโภคและมอบเครื่องอุปโภค คณะสงฆ์อำเภอบางบาล ณ วัดโพธิ์ จำนวน 20 วัด และวัดกลาง อำเภอเสนา จำนวน 10 วัด รวมจำนวน 30 วัด โดยจัดถวายแก่เจ้าอาวาสและผู้แทนวัดที่ประสบอุทกภัย เพื่อนำไปมอบส่งต่อกำลังใจแก่สาธุชนผู้ประสบอุทกภัย ในพื้นอำเภอบางบาล และอำเภอเสนา พื้นที่ใกล้เคียงต่อไป

PHOTO GALLERY