PROMOTION &ACTIVITY

แลกเปลี่ยนบันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้านการศึกษา ร่วมสนับสนุนและพัฒนานักศึกษาให้มีความเชี่ยวชาญตามสาขาวิชาชีพที่ถนัด

  • 27 มิถุนายน 2565
  • ณ ห้องประชุมกลาโหม อาคารบริหาร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ (ศูนย์วาสุกรี)
       ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุรชัย เอมอักษร คณบดีคณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ  และ ดร.สมพล รัชตพิมลชัย ประธานเจ้าหน้าที่บริหารการตลาด ศูนย์การค้าอยุธยาซิตี้พาร์ค  แลกเปลี่ยนบันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้านการศึกษา ร่วมสนับสนุนและพัฒนานักศึกษาให้มีความเชี่ยวชาญตามสาขาวิชาชีพที่ถนัด พร้อมเข้าฝึกปฏิบัติการจริงที่ศูนย์การค้าอยุธยาซิตี้พาร์ค เพื่อก้าวสู่การเป็นบัณฑิตคุณภาพสามารถรองรับตลาดแรงงานสถานประกอบการ หน่วยงาน หรือองค์กรต่างๆ ได้อย่างแท้จริง

ณ ห้องประชุมกลาโหม อาคารบริหาร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ (ศูนย์วาสุกรี)

PHOTO GALLERY