PROMOTION &ACTIVITY

เปิดงาน มหกรรมการค้าชายแดนภาคตะวันออก สู่เศรษฐกิจยุคใหม่ปี 2566

  • 3 พฤษภาคม 2566
  • ชั้น 1 แกรนด์ฮอลล์
       คุณนุสรา กาญจนกูล ผู้ตรวจราชการกระทรวงพาณิชย์ เป็นประธานในพิธีเปิดงาน "มหกรรมการค้าชายแดนภาคตะวันออก สู่เศรษฐกิจยุคใหม่ปี 2566" การแสดงและจำหน่ายสินค้าตามโครงการยกระดับการค้าเสริมสร้างเศรษฐกิจฐานรากภาคตะวันออกสู่สากล เชื่อมโยงการค้าชายแดน โดยมี คุณกัฬชัย เทพวรชัย รองผู้ว่าราชการจังหวัดตราด คุณวรัญญา ถนอมพันธุ์ พาณิชย์จังหวัดตราด คุณชัยรัตน์ บุญส่ง พาณิชย์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา และหัวหน้าส่วนราชการสำนักงานพาณิชย์กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก พร้อมด้วย คุณปภาวี ด่านชัยวิโรจน์ ผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ศูนย์การค้าอยุธยาซิตี้พาร์ค และผู้แทน YEC AYUTTHAYA กลุ่มนักธุรกิจรุ่นใหม่หอการค้าจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ร่วมพิธีเปิดงาน
ณ ชั้น 1 แกรนด์ฮอลล์ ศูนย์การค้าอยุธยาซิตี้พาร์ค

PHOTO GALLERY