PROMOTION &ACTIVITY

ศูนย์การค้าอยุธยาชิตี้พาร์ค จัดการอบรมหลักสูตร “วิธีการดับเพลิงขั้นต้นและการฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ” ประจำปี 2566

  • 18 - 19 ตุลาคม 2566
  • ศูนย์การค้าอยุธยาซิตี้พาร์ค
       ศูนย์การค้าอยุธยาชิตี้พาร์ค จัดการอบรมหลักสูตร “วิธีการดับเพลิงขั้นต้นและการฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ” ประจำปี 2566 ซึ่งได้รับเกียรติจาก คุณประทีป ฉากภาพ  ครูฝึกดับเพลิงขั้นพื้นฐาน และทีมงาน เป็นวิทยากรในฝึกอบรม บรรยายภาคทฤษฎีวิธีการดับเพลิงขั้นต้น ณ ห้อง Meeting Room 3 พร้อมสาธิตและฝึกปฏิบัติการใช้เครื่องมือดับเพลิงขั้นต้นจริง โดยมี คุณสาธิต เต่าทอง ประธานเจ้าหน้าที่บริหารทรัพย์สิน เป็นประธานเปิดการอบรม พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ศูนย์การค้าฯ และผู้ประกอบการร้านค้าภายในศูนย์การค้าฯ เข้าร่วมอบรมหลักสูตร “วิธีการดับเพลิงขั้นต้น เพื่อให้พนักงาน ผู้ประกอบการร้านค้า ภายในศูนย์การค้าฯ ได้มีความรู้ความเข้าใจในวิธีการดับเพลิงขั้นต้นให้สามารถปกป้องตนเองและทรัพย์สินเบื้องต้นได้

PHOTO GALLERY