PROMOTION &ACTIVITY

ศูนย์การค้าอยุธยาซิตี้พาร์ค ร่วมกิจกรรมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ "การจัดการศึกษาด้านอาชีวะศึกษาระบบทวิภาคี"

  • 7 กรกฎาคม 2567
  • โรงแรมคลาสิค คามิโอ อยุธยา
       ศูนย์การค้าอยุธยาซิตี้พาร์ค ร่วมกิจกรรมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ "การจัดการศึกษาด้านอาชีวะศึกษาระบบทวิภาคี" ระหว่าง วิทยาลัยอาชีวศึกษาพระนครศรีอยุธยา และ ศูนย์การค้าอยุธยาซิตี้พาร์ค ในการสนับสนุนการศึกษาอาชีวศึกษาและฝึกอบรมวิชาชีพ เพื่อผลิตบุคลากรระดับฝีมือ, เทคนิคและเทคโนโลยี ให้ได้รับความรู้ ทักษะ และประสบการณ์จริง จากสถานประกอบการ โดยมี คุณมยุรี ศรีระบุตร ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคพระนครศรีอยุธยา ผู้อำนวยการสำนักงานอาชีวศึกษาจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นประธาน
       
       พร้อมด้วย ดร.สมพล รัชตพิมลชัย ประธานเจ้าหน้าที่บริหารการตลาด ศูนย์การค้าอยุธยาซิตี้พาร์ค คุณรื่นฤดี สินธวาชีวะ ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาพระนครศรีอยุธยา และคุณอรรถกร จันทรตรี รองผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาพระนครศรีอยุธยา ร่วมลงนาม ณ โรงแรมคลาสิค คามิโอ อยุธยา

PHOTO GALLERY