PROMOTION &ACTIVITY

พิธีเปิดและมอบรางวัลแก่ผู้ชนะการประกวด ในโครงการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการ OTOP และส่งเสริมการตลาด

  • 16 มกราคม 2561
  • ชั้น 2 หน้า “The Hall” Convention Center
       ว่าที่ร้อยตรีพิเชียน ลิมป์หวังอยู่ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นประธานในพิธีเปิดและมอบรางวัลแก่ผู้ชนะการประกวด ในโครงการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการ OTOP และส่งเสริมการตลาด กิจกรรมนำเสนอผลการประกวดออกแบบพัฒนาบรรจุภัณฑ์ของกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน 1  จัดโดย กลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา กิจกรรมนำเสนอผลการประกวดออกแบบพัฒนาบรรจุภัณฑ์ OTOP ต้นแบบ ณ ชั้น 2 หน้า The Hall convention Center

PHOTO GALLERY