PROMOTION &ACTIVITY

คณะนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ศึกษาดูงานที่ ศูนย์การค้าอยุธยาซิตี้พาร์ค

  • 14 พฤษภาคม 2561
  • ชั้น 2 ห้อง Meeting Room (M2)
         คณะอาจารย์และนักศึกษาจาก มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้มาศึกษาดูงานที่ ศูนย์การค้าอยุธยาซิตี้พาร์ค โดยได้รับเกียรติจาก ดร.สมพล รัชตพิมลชัย ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาธุรกิจ ศูนย์การค้าอยุธยาซิตี้พาร์ค เป็นวิทยากรในการบรรยาย ณ ชั้น 2 ห้อง Meeting Room (M2) ศูนย์การค้าอยุธยาซิตี้พาร์ค

PHOTO GALLERY