PROMOTION &ACTIVITY

เปิดนิทรรศการและกิจกรรม “เล่น...เรียน...รู้ ของเล่นภูมิปัญญาไทย”

  • 1 มิ.ย. 61
  • ชั้น 2 IT PARK
       นายคมสัน เจริญอาจ ปลัดจังหวัดพระนครศรีอยุธยา  ประธานในพิธีเปิดนิทรรศการและกิจกรรม  “เล่น...เรียน...รู้ ของเล่นภูมิปัญญาไทย” ชวนค้นหาวิทยาศาสตร์ที่ซ่อนอยู่ในของเล่นภูมิปัญญาไทย  โดยมี ผศ.ดร.รวิน  ระวิงวงศ์  ผู้อำนวยการองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ  คุณกัลยา  สุขสถาพร  ผู้อำนวยการฝ่ายการตลาดศูนย์การค้าอยุธยาซิตี้พาร์ค  คุณเผอิญ  ไทยสม  นายกสมาคมผู้สื่อข่าวหนังสือพิมพ์โทรทัศน์ พระนครศรีอยุธยา  คุณชยาภรณ์  อรุณรัตน์  ผอ.ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาพระนครศรีอยุธยา  ดร.พีรนุช  กัณหดิลก  ผอ.กองนิทรรศการพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์  ผู้บริหารโรงเรียน  คณาจารย์  แขกผู้มีเกียรติ  นักเรียน  ร่วมในพิธีฯ  ณ  บริเวณชั้น 2 IT PARK ศูนย์การค้าอยุธยาซิตี้พาร์ค

PHOTO GALLERY