PROMOTION &ACTIVITY

"วิธีการดับเพลิงขั้นต้นประจำปี 2561"

  • 6 กันยายน 2561
  • ชั้น 2 Meeting Room 2
       คุณสาธิต เต่าทอง ประธานเจ้าหน้าที่บริหารทรัพย์สิน ศูนย์การค้าอยุธยาซิตี้พาร์ค เป็นประธานเปิดการฝึกอบรม "วิธีการดับเพลิงขั้นต้นประจำปี 2561" โดยมี คุณวัฒนา เกิดเนตร เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยพระนครศรีอยุธยา และ คุณสมยศ ขาวพวง เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลเมืองอโยธยา ให้เกียรติเป็นวิทยากรฝึกอบรมให้แก่ ผู้จัดการ, เจ้าหน้าที่ศูนย์การค้าอยุธยาซิตี้พาร์ค, ผู้บริหาร, ผู้จัดการ, พนักงานร้านค้า ที่อยู่ภายในศูนย์การค้าฯ เพื่อสร้างจิตสำนึกความปลอดภัยและตระหนักถึงอัคคีภัยที่เกิดขึ้นได้

ชั้น 2 Meeting Room 2 ศูนย์การค้าอยุธยาซิตี้พาร์ค

PHOTO GALLERY