PROMOTION &ACTIVITY

พิธีเปิด "โครงการส่งเสริมการสร้างผลิตภัณฑ์ชุมชนโดยใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่น และนวัตกรรมสู่สากล นำเสนอผลการประกวดออกแบบพัฒนา บรรจุภัณฑ์และจำหน่ายสินค้า OTOP"

  • 18 ตุลาคม 2561
  • ชั้น 2 หน้า Food Park
       ดร.สุจินต์ ไชยชุมศักดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเป็นประธานในพิธีและมอบรางวัล โดยมี คุณชัยวัฒน์ แสงศรี พัฒนาการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา คุณนิตยา หิรัญประดิษฐ์ ประชาสัมพันธ์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา คุณจารึก ดาดี ผู้จัดการแผนก บริหารพื้นที่ ฝ่ายบริหารงานเช่า ศูนย์การค้าอยุธยาซิตี้พาร์ค พร้อมด้วยผู้แทนจากหน่วยงานราชการ ร่วมพิธี "โครงการส่งเสริมการสร้างผลิตภัณฑ์ชุมชนโดยใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่น และนวัตกรรมสู่สากล นำเสนอผลการประกวดออกแบบพัฒนา บรรจุภัณฑ์และจำหน่ายสินค้า OTOP"

ชั้น 2 หน้า Food Park ศูนย์การค้าอยุธยาซิตี้พาร์ค

PHOTO GALLERY