PROMOTION &ACTIVITY

เปี่ยมสุขด้วย “บ่อเกิดแห่งความสุข”

  • 18 พฤษภาคม 2560
  • ชั้น 2 “The Hall” Convention Center
เมื่อเร็วๆ นี้ พระเทพปฏิภาณวาที (เจ้าคุณพิพิธ) วัดสุทัศนเทพวรารามราชวรมหาวิหาร กรุงเทพฯ ช่วยชี้แนะแนวทางการดำเนินชีวิตประจำวัน ให้กับเหล่ากัลยาณมิตรด้วยการบรรยายธรรม ในหัวข้อ “บ่อเกิดแห่งความสุข” เพื่อเป็นแสงสว่างส่องนำทางชีวิตให้พบแต่ความสุข และก่อนรับฟังการบรรยายธรรม ได้จัดกิจกรรมออกกำลังกาย “ยางยืด” เพื่อช่วยพัฒนา และฟื้นฟูระบบการทํางานของประสาทกล้ามเนื้อรวมทั้งช่วยป้องกันการเสื่อมสภาพของระบบประสาทกล้ามเนื้อเอ็นกล้ามเนื้อข้อต่อ และกระดูก พร้อมจำหน่ายสินค้าเกษตรคุณภาพจากมูลนิธิวัดสวนแก้ว บริเวณ ชั้น 2 “The Hall” Convention Center ซึ่งได้รับความสนใจจากเหล่ากัลยาณมิตรจำนวนมาก

PHOTO GALLERY