PROMOTION &ACTIVITY

"พัฒนาชุมชนกรุงเก่า เชิดชูเกียรติภูมิปัญญาไทย จัดโครงการประกวดผ้าสืบสาน อนุรักษ์ศิลป์ผ้าถิ่นไทย ดำรงไว้ในแผ่นดิน"

  • 23 กรกฎาคม 2563
  • ชั้น 2 หน้า The Hall Convention Center
       "พัฒนาชุมชนกรุงเก่า เชิดชูเกียรติภูมิปัญญาไทย จัดโครงการประกวดผ้าสืบสาน อนุรักษ์ศิลป์ผ้าถิ่นไทย ดำรงไว้ในแผ่นดิน"

       นางสาวนุชนารถ ประทีปธีรานันต์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นประธานเปิดโครงการประกวดผ้าสืบสาน อนุรักษ์ศิลป์ผ้าถิ่นไทย ดำรงไว้ในแผ่นดิน โดยมีนายกิจจา ทองแค พัฒนาการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นผู้กล่าวรายงาน และได้รับเกียรติจาก นางสมทรง พันธ์เจริญวรกุล นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา พร้อมด้วย ดร.สมพล รัชตพิมลชัย ประธานเจ้าหน้าที่บริหารการตลาด ศูนย์การค้าอยุธยาซิตี้พาร์ค หัวหน้าส่วนราชการในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ร่วมพิธีเปิดงาน ชั้น 2 หน้า The Hall Convention Center ศูนย์การค้าอยุธยาซิตี้พาร์ค

       โครงการ "สืบสาน อนุรักษ์ศิลป์ผ้าถิ่นไทย ดำรงไว้ในแผ่นดิน" จัดโดย กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย เพื่อสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ในเรื่องการอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่นของไทย อนุรักษ์ผ้าไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน และเพิ่มรายได้ให้ผู้ประกอบการ OTOP โดยกรมการพัฒนาชุมชน ได้ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) กับประธานสภาสตรีแห่งชาติ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ เพื่อร่วมกันขับเคลื่อนโครงการดังกล่าวให้ประสบผลสำเร็จ และเป็นการต่อยอดโครงการดังกล่าว อีกทั้งเป็นการประชาสัมพันธ์ผ้าไทยให้เป็นที่รู้จักและเชิดชูเกียรติแก่ผู้สืบทอดภูมิปัญญาผ้าไทย

PHOTO GALLERY