PROMOTION &ACTIVITY

 • 20 พฤษภาคม 2567
 • สืบสานวันวิสาขบูชา อยุธยาซิตี้พาร์ค น้อมอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุศรีลังกาสู่ จ.อยุธยา

  จัดกิจกรรมส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในโอกาสวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาวิสาขบูชา 2567 จัดพิธีอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุจากประเทศศรีลังกา ประดิษฐานเป็นการชั่วคราว ณ ศูนย์การค้าอยุธยาซิตี้พาร์ค เพื่อให้พุทธศาสนิกชนในจังหวัดพระนครศรีอยุธาและพื้นที่ใกล้เคียงได้ถวายสักการะ เพื่อเป็นสิริมงคลและส่งเสริมให้พุทธศาสนิกชนได้เจริญพุทธานุสติ เป็นมหากุศลใหญ่แก่ตนเอง สังคมและประเทศชาติ ในโอกาสวันวิสาขบูชา ระหว่างวันที่ 20 – 31 พฤษภาคม 2567

 • 17 พฤษภาคม 2567
 • เปิดงาน โครงการพลิกโฉมมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา พ.ศ.2566

  เปิดงาน เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันผ่านการถอดบทเรียนกระบวนการทำงานระหว่างพื้นที่ฯ โครงการผลิตและพัฒนากำลังสมรรถนะสูงเพื่อตอบสนองการพัฒนาเชิงพื้นที่ ประกอบด้วย ด้านการท่องเที่ยว ด้านการเกษตร และด้านอุตสาหกรรม และนิทรรศการจัดแสดงเผยแพร่ผลงานจากโครงการพลิกโฉมมหาวิทยาลัย พ.ศ.2566)

 • 29 เมษายน 2567
 • เปิดงาน “Biz Club Fair ครั้งที่ 8”

  เปิดงาน “Biz Club Fair ครั้งที่ 8”  การแสดงและจำหน่ายสินค้าผลิตภัณฑ์ชุมชนจากจังหวัดปทุมธานีและพระนครศรีอยุธยา เพื่อสร้างศักยภาพทางเศรษฐกิจชุมชน ผลักดันสินค้าท้องถิ่นสู่ตลาดต่างประเทศ