PROMOTION &ACTIVITY

รับเกียรติบัตรประทาน สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก

  • 13 กันยายน 2563
  • ณ สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย ถนนวิภาวดี กรุงเทพมหานคร
       ดร.สมพล รัชตพิมลชัย ประธานเจ้าหน้าที่บริหารการตลาด ศูนย์การค้าอยุธยาซิตี้พาร์ค และคุณสมาภรณ์ ครุฑธา ผู้จัดการแผนกการตลาด ศูนย์การค้าอยุธยาซิตี้พาร์ค ผู้แทนเข้ารับเกียรติบัตรประทาน สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก เนื่องในโอกาสที่ศูนย์การค้าอยุธยาซิตี้พาร์ค ร่วมส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรม “150 ปี ชาตกาล พระอาจารย์มั่น ภูริทัตโต บุคคลสำคัญของโลก สาขาสันติภาพ จากองค์การยูเนสโก” โดยมี คุณศรีนวล ลัภกิตโร รองอธิบดีกรมการศาสนา เป็นผู้อัญเชิญเกียรติบัตร ณ สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย ถนนวิภาวดี กรุงเทพมหานคร

PHOTO GALLERY