PROMOTION &ACTIVITY

โครงการสัมมนาเรื่องเป้าหมายและทิศทางในการพัฒนาจังหวัดพระนครศรีอยุธยา และการมีส่วนร่วมของประชาชนในพื้นที่

  • 22 กันยายน 2563
  • ชั้น 2 หน้า The Hall Convention Center
ขอบคุณ คณะกรรมาธิการการปกครอง สภาผู้แทนราษฎร เลือกใช้ The Hall @อยุธยาซิตี้พาร์ค ในการจัดโครงการสัมมนาเรื่องเป้าหมายและทิศทางในการพัฒนาจังหวัดพระนครศรีอยุธยา และการมีส่วนร่วมของประชาชนในพื้นที่

#ห้องประชุมมาตรฐานสากลมั่นใจปลอดภัยกว่า #สถานที่จอดรถสะดวกสบาย

PHOTO GALLERY