PROMOTION &ACTIVITY

เข้ารับมอบโล่เกียรติยศยกย่องเชิดชูในฐานะที่ศูนย์การค้าอยุธยาซิตี้พาร์ค เป็นผู้มีวิสัยทัศน์และผลงานประจักษ์ ในการสร้างเสริมสังคมพหุวัฒนธรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

  • 29 กันยายน 2563
  • ศูนย์ราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
นางสาวปภาวี ด่านชัยวิโรจน์ ผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ศูนย์การค้าอยุธยาซิตี้พาร์ค เข้ารับมอบโล่เกียรติยศยกย่องเชิดชูในฐานะที่ศูนย์การค้าอยุธยาซิตี้พาร์ค เป็นผู้มีวิสัยทัศน์และผลงานประจักษ์ ในการสร้างเสริมสังคมพหุวัฒนธรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ในการให้บริการจัดทำห้องละหมาด และร้านอาหารฮาลาล ให้กับประชาชนทั้งคนไทยและนักท่องเที่ยวที่นับถือศาสนาอิสลาม ด้วยบริการอบอุ่นและประทับใจ จาก นายภานุ แย้มศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ณ ศูนย์ราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

PHOTO GALLERY