PROMOTION &ACTIVITY

สัมมนา เรื่อง ผลกระทบของสถานการณ์โควิด - 19 ต่อระบบเศรษฐกิจ

  • 29 กันยายน 2563
  • ชั้น 2 หน้า The Hall Convention Center
       ขอบคุณ คณะกรรมาธิการการเงิน การคลัง สถาบันการเงินและตลาดการเงิน สภาผู้แทนราษฏร เลือกใช้ The Hall @อยุธยาซิตี้พาร์ค จัดโครงการสัมมนา เรื่อง ผลกระทบของสถานการณ์โควิด - 19 ต่อระบบเศรษฐกิจ

#ห้องประชุมมาตรฐานสากลมั่นใจปลอดภัยกว่า #สถานที่จอดรถสะดวกสบาย #อยุธยาซิตี้พาร์ค

PHOTO GALLERY