PROMOTION &ACTIVITY

"นัดพบ Co-Payment" โครงการส่งเสริมการจ้างงานใหม่ สำหรับผู้จบการศึกษาใหม่ "รัฐช่วยจ่าย เอกชนช่วยจ้าง" จ่ายคนละครึ่ง

  • 25 พฤศจิกายน 2563
  • ชั้น 2 หน้า The Hall
       ภาพบรรยากาศงาน "นัดพบ Co-Payment" โครงการส่งเสริมการจ้างงานใหม่ สำหรับผู้จบการศึกษาใหม่ "รัฐช่วยจ่าย เอกชนช่วยจ้าง" จ่ายคนละครึ่ง โดยมี คุณสมศักดิ์ เจริญไพฑูรย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นประธานเปิดงาน พร้อมด้วย คุณณัชชารีย์ ศิรกิตติวรพงษ์ จัดหางานจังหวัดสุพรรณบุรี รักษาราชการแทน จัดหางานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา, คุณรัตนา ทองกลับ แรงงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา, คุณพจนารถ สุทธิพร ประกันสังคมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา, คุณจารึก ดาดี ผู้จัดการแผนกบริหารพื้นที่ ศูนย์การค้าอยุธยาซิตี้พาร์ค หัวหน้าส่วนราชการ และผู้แทนสถานประกอบการร่วมในพิธีเปิด

ชั้น 2 The Hall Ayutthaya City Park

PHOTO GALLERY