PROMOTION &ACTIVITY

คณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ศูนย์การค้าอยุธยาซิตี้พาร์ค ร่วมบริจาคโลหิตในงาน “อยุธยาซิตี้พาร์ค รวมใจให้ชีวิต”

  • 23 มกราคม 2564
  • ชั้น 2 หน้าโรบินสัน
       คณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ศูนย์การค้าอยุธยาซิตี้พาร์ค ร่วมบริจาคโลหิตในงาน “อยุธยาซิตี้พาร์ค รวมใจให้ชีวิต” หลังสถานการณ์การแพร่ระบาด COVID-19 ระลอกใหม่ ส่งผลกระทบผู้บริจาคโลหิตลดลงโลหิตขาดแคลนเข้าขั้นวิกฤติทั่วประเทศ ซึ่งตลอดระยะเวลาของการจัดงานมีผู้เดินทางมาร่วมบริจาคโลหิตจำนวนมาก ชั้น 2 หน้าโรบินสัน ศูนย์การค้าอยุธยาซิตี้พาร์ค

       ศูนย์การค้าฯ ยังคงรักษามาตรการสร้างความมั่นใจจัดกิจกรรมปลอดภัยจาก COVID-19 เพื่อสุขอนามัยของผู้มาบริจาคโลหิต โดยปฏิบัติตามมาตรการความปลอดภัยของกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด

PHOTO GALLERY