PROMOTION &ACTIVITY

“อยุธยาซิตี้พาร์ค ร่วมให้กำลังใจบุคลากรทางการแพทย์ด่านหน้า และผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดโควิด-19”

  • เมื่อเร็วๆ นี้
       จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 ในปัจจุบัน แนวโน้มของผู้ป่วยและผู้มีความเสี่ยงติดเชื้อมีจำนวนเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง บุคลากรทางการแพทย์ในพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาต้องปฏิบัติงานอย่างหนัก คุณปราณี ด่านชัยวิโรจน์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ศูนย์การค้าอยุธยาซิตี้พาร์ค เล็งเห็นถึงความสำคัญ จึงมีนโยบายเป็นองค์กรในการให้กำลังใจบุคลากรทางการแพทย์ที่เป็นกำลังสำคัญในการรักษา ดูแลผู้ป่วยโควิด-19 ด้วยการร่วมสนับสนุนน้ำดื่มกว่า 10,000 ขวด ให้กับโรงพยาบาลสนามและโรงพยาบาลที่ดูแลผู้ป่วยทั้ง 16 อำเภอของจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ซึ่งมีดร.สมพล รัชตพิมลชัย ประธานเจ้าหน้าที่บริหารการตลาด เป็นตัวแทนผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ ของศูนย์การค้าอยุธยาซิตี้ได้นำไปมอบให้กับ โรงพยาบาลสนาม หอประชุมใหญ่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา, สถานพักฟื้น มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา, โรงพยาบาลจังหวัดพระนครศรีอยุธยา, โรงพยาบาลสมเด็จพระสังฆราช อำเภอนครหลวง, โรงพยาบาลอุทัย, โรงพยาบาลภาชี, โรงพยาบาลวังน้อย, โรงพยาบาลท่าเรือ, โรงพยาบาลบ้านแพรก, โรงพยาบาลมหาราช, โรงพยาบาลบางปะหัน, โรงพยาบาลบางบาล, โรงพยาบาลผักไห่, โรงพยาบาลเสนา,โรงพยาบาลบางซ้าย, โรงพยาบาลบางปะอิน, โรงพยาบาลบางไทร, โรงพยาบาลลาดบัวหลวง รวมทั้ง มูลนิธิมิราเคิลออฟไลฟ์ ที่ได้มอบถุงยังชีพให้กับประชาชน และมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ในการช่วยเหลือพระภิกษุและเจ้าหน้าที่ของมหาวิทยาลัยฯ ในวิทยาเขตต่างๆ ทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาคทั่วประเทศ ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 เมื่อเร็วๆ นี้

PHOTO GALLERY