PROMOTION &ACTIVITY

อยุธยาซิตี้พาร์ค ถวายน้ำดื่มแด่พระภิกษุ สามเณรที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดเชื้อไวรัส โควิด-19

  • 27 พฤษภาคม 2564
  • วิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา
       ศูนย์การค้าอยุธยาซิตี้พาร์ค  นำทีมโดย ดร.สมพล รัชตพิมลชัย ประธานเจ้าหน้าที่บริหารการตลาด ทำการถวายน้ำดื่มอยุธยาซิตี้พาร์ค จำนวนกว่า 1,000 ขวด ให้แก่มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย อ.วังน้อย  จ.พระนครศรีอยุธยา ที่ได้ดำเนินการจัดตั้งโรงทานช่วยเหลือ พระภิกษุสามเณร โรงพยาบาลสนาม, บุคลากรทางการแพทย์และประชาชนทั่วไปที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดเชื้อไวรัส โควิด-19   และทั้งนี้ผู้แทนเจ้าคณะทั้ง 3 ภาค จะนำไปมอบในจังหวัดอื่นๆ ต่อไป 
ภายในงานยังได้รับเกียรติจากผู้ช่วยรัฐมนตรี ประจำกระทรวงวัฒนธรรม คุณปรเมศวร์  งามพิเชษฐ์  ร่วมปล่อยขบวนรถทั้ง  3 ภาค ในการนำสิ่งของที่ได้รับบริจาคส่งสู่จังหวัดต่างๆ อีกด้วย

ภาคเหนือ
  • โรงทานมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์นครน่านเฉลิมพระเกียรติฯ จังหวัดน่าน
  • โรงทานมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์พ่อขุนผาเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
  • โรงทานมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาลัยเขตขอนแก่นจังหวัดขอนแก่น
  • โรงทานมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์ศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ

ภาคใต้
  • โรงทานมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช

PHOTO GALLERY