PROMOTION &ACTIVITY

มอบน้ำดื่มจำนวน 480 ขวด ให้กับศูนย์พักคอย ณ วัดโบสถ์ อำเภอมหาราช จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

  • 4 สิงหาคม 2564
  • ณ วัดโบสถ์ อำเภอมหาราช จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
       ดร.สมพล รัชตพิมลชัย ประธานเจ้าหน้าที่บริหารการตลาด และเจ้าหน้าที่ศูนย์การค้าอยุธยาซิตี้พาร์ค ร่วมมอบน้ำดื่มจำนวน 480 ขวด ให้กับศูนย์พักคอย ณ วัดโบสถ์ อำเภอมหาราช จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยมี พระมหากฤษธิชัย กิตฺติธมฺโม ประธานโครงการฯ เป็นผู้รับมอบ

PHOTO GALLERY