PROMOTION &ACTIVITY

อยุธยาซิตี้พาร์คเตรียมความพร้อมแผนควบคุมภาวะฉุกเฉินจัดอบรมวิธีการดับเพลิงขั้นต้นประจำปี 2564

  • 23 พฤศจิกายน 2564
       คุณประทีป ฉากภาพ ปลัดเทศบาลเมืองอโยธยา และคุณสมยศ ขาวพวง หัวหน้างานป้องกันฯ เทศบาลเมืองอโยธยา ให้เกียรติเป็นวิทยากร โดยมี คุณสาธิต เต่าทอง ประธานเจ้าหน้าที่บริหารทรัพย์สิน พร้อมด้วย เจ้าหน้าที่ศูนย์การค้า เข้าร่วมฝึกอบรม

ณ ห้อง Meeting Room 4 ศูนย์การค้าอยุธยาซิตี้พาร์ค

PHOTO GALLERY