PROMOTION &ACTIVITY

ฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ เป็นส่วนหนึ่งในหลักสูตร “วิธีการดับเพลิงขั้นต้น”

  • 24 พฤศจิกายน 2564
  • ศูนย์การค้าอยุธยาซิตี้พาร์ค
       ศูนย์การค้าอยุธยาซิตี้พาร์ค จัดกิจกรรมฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ พร้อมสาธิตและฝึกปฏิบัติการใช้เครื่องมือดับเพลิงขั้นต้น ให้กับเจ้าหน้าที่ศูนย์การค้าฯ และผู้ประกอบการร้านค้า โดยมี คุณประทีป ฉากภาพ ปลัดเทศบาลเมืองอโยธยา และคุณสมยศ ขาวพวง หัวหน้างานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลเมืองอโยธยา ให้เกียรติเป็นวิทยากร ซึ่งการฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ เป็นส่วนหนึ่งในหลักสูตร “วิธีการดับเพลิงขั้นต้น” ของศูนย์การค้าอยุธยาซิตี้พาร์คที่จัดขึ้นเป็นประจำทุกปี ที่บริเวณลานจอดรถ หน้าโรบินสัน อยุธยาซิตีพาร์ค

PHOTO GALLERY