PROMOTION &ACTIVITY

พิธีเปิดโครงการชุดวิจัยเรื่อง "เสน่ห์วิถีไทยกรุงเก่า : นวัตกรรมการพัฒนาและเพิ่มมูลค่าการท่องเที่ยวสัมผัสเสน่ห์วิถีชีวิตเมืองกรุงเก่า จังหวัดพระนครศรีอยุธยา"

  • 10 ธันวาคม 2564
  • ณ วัดภูเขาทอง อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา
       นายประทีป การมิตรี รองผู้ว่าราชการจังหวัด เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการชุดวิจัยเรื่อง "เสน่ห์วิถีไทยกรุงเก่า : นวัตกรรมการพัฒนาและเพิ่มมูลค่าการท่องเที่ยวสัมผัสเสน่ห์วิถีชีวิตเมืองกรุงเก่า จังหวัดพระนครศรีอยุธยา"  โดยมี นางสมทรง พันธ์เจริญวรกุล นายก อบจ.พระนครศรีอยุธยา พระครูใบฎีกาประเทือง สติปญญ เจ้าอาวาสวัดภูเขาทอง ผู้แทนหน่วยงานราชการ และดร.สมพล รัชตพิมลชัย ประธานเจ้าหน้าที่บริหารการตลาด ศูนย์การค้าอยุธยาซิตี้พาร์ค ร่วมงาน

ณ วัดภูเขาทอง อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา

PHOTO GALLERY