PROMOTION &ACTIVITY

Food Collection ยกระดับ สร้างความมั่นใจ สะอาด ปลอดภัย

  • 19 เมษายน 2566
  • ชั้น 1 Food Collection
       คุณกิตติ์ คุ้มคอน นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา พร้อมทีมงานจากสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา, สำนักงานประมงจังหวัดพระนครศรีอยุธยา, ศูนย์วิจัยข้าว พระนครศรีอยุธยา, สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา และ สำนักงานพาณิชย์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เข้าตรวจประเมินแหล่งจำหน่ายสินค้าเกษตรคุณภาพมาตราฐานอาหารปลอดภัยและร้านอาหารวัตถุดิบปลอดภัยเลือกใช้ Q ของจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ประจำปี 2566 เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับผู้มาใช้บริการ Food Collection สะอาด และปลอดภัย

ชั้น 1 Food Collection ศูนย์การค้าอยุธยาซิตี้พาร์ค

PHOTO GALLERY