PROMOTION &ACTIVITY

อยุธยาซิตี้พาร์ค จิตอาสา ร่วมสร้างอยุธยาเมืองสะอาด

  • 28 เมษายน 2566
  • ศูนย์การค้าอยุธยาซิตี้พาร์ค
       เมื่อวันศุกร์ที่ 28 เมษายน 2566 คณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ศูนย์การค้าอยุธยาซิตี้พาร์ค  ร่วมเป็นจิตอาสาทำกิจกรรมเพื่อสังคม จัดเจ้าหน้าที่เก็บขยะและปรับภูมิทัศน์ บริเวณถนนด้านหน้าศูนย์ราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ในกิจกรรม “แรงงานอยุธยา ปลูกจิตอาสา  สร้างอยุธยาเมืองสะอาด” ซึ่งเป็นนโยบายของจังหวัดพระนครศรีอยุธยาในการรณรงค์ให้จังหวัดเป็นเมืองสะอาด จัดโดยสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจัดหวัดพระนครศรีอยุธยา และสหภาพแรงงานจังหวัดฯ  เนื่องในวันแรงงานแห่งชาติ

PHOTO GALLERY