PROMOTION &ACTIVITY

 • 3 พฤษภาคม 2560
 • แถลงข่าว "ศึกอยุธยาซิตี้พาร์ค ยอดมวยโลก IBF"

  เมื่อเร็วๆ นี้ คุณปราณี ด่านชัยวิโรจน์ กรรมการอำนวยการ อยุธยาซิตี้พาร์คและนายกสมาคมธุรกิจท่องเที่ยวจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ประธานจัดการแข่งขันชกมวยสากล "ศึกอยุธยาซิตี้พาร์ค ยอดมวยโลก IBF", ดร.มนัส โนนุช กรรมการและผู้อำนวยการสำนักนโยบายและแผน มูลนิธิมิ

 • 28 เมษายน 2560
 • “เกษตรของดี 5 จังหวัด”

  นายพูลลาภ อุไรงาม เกษตรจังหวัดฉะเชิงเทรา ประธานในพิธีเปิดงาน "มหกรรมสินค้าเกษตรปลอดภัย กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนกลาง" จัดขึ้นระหว่างวันที่ 28 เมษายน - 2 พฤษภาคม 2560 พร้อมด้วย นายมานพ ทาจาก หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์พัฒนาการเกษตร สนง.กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนกลาง ,  ดร.สมพล รัชตพิมลชัย ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาธุรกิจ อยุธยาซิตี้พาร์ค และผู้แทนเกษตร  5 จังหวัด ร่วมเปิดงานที่ชั้น 1 หน้าโลตัส อยุธยาซิตี้พาร์ค เมื่อเร็วๆ นี้

 • 20 เมษายน 2560
 • ธรรมะกับการใช้ชีวิตประจำวัน

  พระราชวิสุทธิประชานาถ (เจ้าคุณอลงกต ติกฺขปญฺโญ) วัดพระบาทน้ำพุ จังหวัดลพบุรี ช่วยชี้แนะคำสั่งสอนในหัวข้อ “ธรรมะกับการใช้ชีวิตประจำวัน” ในกิจกรรม “ชีวิตเปี่ยมสุข”  เพื่อให้เหล่ากัลยาณมิตรได้ใช้ธรรมะ ใช้สติมาเป็นหลักในดำเนินชีวิตประจำวัน ทั้งนี้เหล่ากัลยาณมิตรได้

 • 4 เมษายน 2560
 • แถลงข่าว “INSPYRATION SONGKRAN 2017”

  คุณปพน ด่านชัยวิโรจน์ ผู้ช่วยกรรมการอำนวยการ อยุธยาซิตี้พาร์ค, ดร.สมพล รัชตพิมลชัย ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาธุรกิจ อยุธยาซิตี้พาร์ค พร้อมด้วย คุณศุภรัช จิตเจือจุน ผู้จัดการ การตลาดกลุ่มไวน์เบฟเวอเรจ บริษัท สยามไวเนอรี่ เทรดดิ้งพลัส จำกัด ร่วมแถลงข่าวการจัดงาน

 • 22 มีนาคม 2560
 • เยาวชนอนุรักษ์น้ำ 2017

  "วันอนุรักษ์น้ำโลก" ตรงกับวันที่ 22 มีนาคม ของทุกปี กลุ่มผลิตภัณฑ์น้ำดื่มเนสท์เล่, องค์การกองทุนสัตว์ป่าโลกสากล (WWF), สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ)., สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จังหวัดพระนครศรีอยุธยา และกรมทรัพยากรน้ำบาดาล จึง

 • 17 มีนาคม 2560
 • Thailand eyebrow Professional Awards 2017

  คุณปพน ด่านชัยวิโรจน์ ผู้ช่วยกรรมการอำนวยการ อยุธยาซิตี้พาร์ค และดร.สมพล รัชตพิมลชัย ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาธุรกิจ อยุธยาซิตี้พาร์ค เข้าร่วมในพิธีเปิดงาน “Thailand eyebrow Professional Awards 2017” โดยได้รับเกียรติจากคุณพรทิพย์ แก่นจันทร์ บรรณาธิการบริหารนิตยสาร

 • 16 มีนาคม 2560
 • จากรัก สู่นิพพาน

  พระอาจารย์ภาสกร ภูริวฑฺฒโน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ ช่วยชี้แนะคำสั่งสอนกับหัวข้อ  “จากรัก สู่นิพพาน”  ในกิจกรรม “ชีวิตเปี่ยมสุข”  เพื่อให้เหล่ากัลยาณมิตรได้ปัฏิบัติ และได้เรียนรู้การเกิดธรรมะจากความรัก  ดั่งพระพุทธองค์ตรัสว่า “มีความรักที่ไหนย่อมมีความทุกข์ที่

 • 16 มีนาคม 2560
 • ๑ ล้าน ๕ แสนก้าว

  คุณณรงค์ ด่านชัยวิโรจน์ นายกเทศมนตรีเมืองอโยธยา, คุณปราณี ด่านชัยวิโรจน์ กรรมการอำนวยการ อยุธยาซิตี้พาร์ค พร้อมด้วยคุณปพน ด่าน