PROMOTION &ACTIVITY

 • 4 เมษายน 2560
 • แถลงข่าว “INSPYRATION SONGKRAN 2017”

  คุณปพน ด่านชัยวิโรจน์ ผู้ช่วยกรรมการอำนวยการ อยุธยาซิตี้พาร์ค, ดร.สมพล รัชตพิมลชัย ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาธุรกิจ อยุธยาซิตี้พาร์ค พร้อมด้วย คุณศุภรัช จิตเจือจุน ผู้จัดการ การตลาดกลุ่มไวน์เบฟเวอเรจ บริษัท สยามไวเนอรี่ เทรดดิ้งพลัส จำกัด ร่วมแถลงข่าวการจัดงาน

 • 22 มีนาคม 2560
 • เยาวชนอนุรักษ์น้ำ 2017

  "วันอนุรักษ์น้ำโลก" ตรงกับวันที่ 22 มีนาคม ของทุกปี กลุ่มผลิตภัณฑ์น้ำดื่มเนสท์เล่, องค์การกองทุนสัตว์ป่าโลกสากล (WWF), สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ)., สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จังหวัดพระนครศรีอยุธยา และกรมทรัพยากรน้ำบาดาล จึง

 • 17 มีนาคม 2560
 • Thailand eyebrow Professional Awards 2017

  คุณปพน ด่านชัยวิโรจน์ ผู้ช่วยกรรมการอำนวยการ อยุธยาซิตี้พาร์ค และดร.สมพล รัชตพิมลชัย ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาธุรกิจ อยุธยาซิตี้พาร์ค เข้าร่วมในพิธีเปิดงาน “Thailand eyebrow Professional Awards 2017” โดยได้รับเกียรติจากคุณพรทิพย์ แก่นจันทร์ บรรณาธิการบริหารนิตยสาร

 • 16 มีนาคม 2560
 • จากรัก สู่นิพพาน

  พระอาจารย์ภาสกร ภูริวฑฺฒโน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ ช่วยชี้แนะคำสั่งสอนกับหัวข้อ  “จากรัก สู่นิพพาน”  ในกิจกรรม “ชีวิตเปี่ยมสุข”  เพื่อให้เหล่ากัลยาณมิตรได้ปัฏิบัติ และได้เรียนรู้การเกิดธรรมะจากความรัก  ดั่งพระพุทธองค์ตรัสว่า “มีความรักที่ไหนย่อมมีความทุกข์ที่

 • 16 มีนาคม 2560
 • ๑ ล้าน ๕ แสนก้าว

  คุณณรงค์ ด่านชัยวิโรจน์ นายกเทศมนตรีเมืองอโยธยา, คุณปราณี ด่านชัยวิโรจน์ กรรมการอำนวยการ อยุธยาซิตี้พาร์ค พร้อมด้วยคุณปพน ด่าน

 • 14 มีนาคม 2560
 • นัดพบแรงงาน

  สํานักงานจัดหางานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา จัดงาน "นัดพบแรงงาน"  เปิดโอกาสให้ผู้ที่กำลังมองหางาน ต้องการสมัครงาน หรือมีความประสงค์เปลี่ยนงาน โดยสัมภาษณ์งานโดยตรงกับบริษัทต่างๆ จำนวน 58 บริษัท อาทิ บริษัท บางจากกรีนเนท จํากัด, บริษัทอิออน ธนสินทรัพย์

 • 13 มีนาคม 2560
 • Thailand MICE Venue Standard ประจำปี 2560

  คุณกัลยา สุขสถาพร ผู้อำนวยการฝ่ายการตลาด อยุธยาซิตี้พาร์ค เข้ารับมอบตราสัญลักษณ์มาตรฐานสถานที่จัดงานประเทศไทย (Thailand MICE Venue Standard) ประจำปี 2560 โดยได้รับเกียรติจากพลเอกธนะศักดิ์ ปฏิมาประกร รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานมอบตราสัญลักษ

 • 11 มีนาคม 2560
 • วันไตโลก

  นายเรวัต ประสงค์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ประธานเปิดงาน “วันไตโลก” ประจำปี 2560 โดยมี นายณรงค์ ด่านชัยวิโรจน์ นายกเทศมนตรีเมืองอโยธยา พร้อมด้วย  พ.อ.อ.สุวัฒน์ สรรพโกศลกุล รองนายกเทศมนตรีเทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา, พญ.ดวงพร อัศวราชันย์